H7ET

H7ET-NV H7ET-NFVH7ET-N
Đếm thời gian, Đầu vào PNP/NPN
điện áp DC, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ
Đếm thời gian, Đầu vào đa điện áp AC/DC, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờĐếm thời gian, Đầu vào không điện áp, 999999.9 giờ hoặc 3999 ngày 23,9 giờ
 counter H7ET small H7ET counter H7ET small H7ETcounter H7ET small H7ET
 Xem chi tiết >> Xem chi tiết >> Xem chi tiết >>
H7ET-NV1H7ET-NFV1H7ET-N1
 counter H7ET small H7ET counter H7ET small H7ET counter H7ET small H7ET
Đếm thời gian, Đầu vào PNP/NPN
điện áp DC, 999 giờ 59 phút 59 giâyhoặc 9999 giờ 59,9 phút
Đếm thời gian, Đầu vào đa điện áp AC/DC,  999 giờ 59 phút 59 giâyhoặc 9999 giờ 59,9 phútĐếm thời gian, Đầu vào không điện áp,  999 giờ 59 phút 59 giâyhoặc 9999 giờ 59,9 phút
 Xem chi tiết >> Xem chi tiết >> Xem chi tiết >>
Comments